Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 21
Przejdź do strony: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Legionów Polskich 17

Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA 2024/2025

 

TRYB ODWOŁAWCZY

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Rodzic występuje na piśmie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola i składa w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie określonym w trybie odwoławczym /Dz.U.2021. poz.1082 art.158/

 

 

REKRUTACJA 2024/2025

Rodzice dzieci UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA wypełniaję w terminie od 12 do 16 lutego 2024 r. (do godz. 15.00) DEKLARACJĘ o kontynuowaniu.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

INFORMATOR DOTYCZĄCY WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

  1. WPISZ  W WYSZUKIWARCE ADRES STRONY:
     https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole
  2. WYBIERZ NAZWE PRZEDSZKOLA DO KTÓREGO W TYM ROKU UCZĘSZCZA TWOJE DZIECKO
  3. Z GÓRNEGO PASKA WYBIERZ  ZAKŁADKĘ: „WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ”
  4. WYBIERZ OPCJE: „WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ” I POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ W SYSTEMIE (UZUPEŁNIJ DANE DZIECKA, TYP, ZAKOŃCZ)
  5. PO  NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU „ZAPISZ” DANE ZOSTANĄ ZAPISANE W SYSTEMIE. ZOSTANIE NASTĘPNIE WYGENEROWANY DOKUMENT W FORMACIE PDF, KTÓRY NALEŻY POBRAĆ Z SYSTEMU, WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU
  6. SYSTEM AUTOMATYCZNIE  GENERUJE IDENTYFIKATOR I HASŁO KTÓRE NALEŻY SOBIE ZAPISAĆ (BĘDZIE POTRZEBNE DO NASTĘPNEGO LOGOWANIA) - RODZICE, KTÓRZY POSIADAJĄ JUŻ IDENTYFIKATORY I HASŁA Z UBIEGŁEGO ROKU - LOGUJĄ SIĘ ZA ICH POMOCĄ  
     

Rodzice dzieci, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola od 1 września 2024 wypełniają WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA od 21 lutego od godziny 12.00 do 6 marca 2024 r. do godziny 20.00.  Nabór prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Nabór PCSS.

W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach 2018 - 2021. 

Nabór Informator (pcss.pl)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej podpisany wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w terminie od 21 LUTEGO DO 7 MARCA 2024 r. (DO GODZ. 15:00).

1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole-jedynka/oswiadczenieowielodzietnosci(1).pdf

2. Oświadczenie o zatrudnieniu 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole-jedynka/oswiadczenie-rodzica.pdf

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole-jedynka/oswiadczenie-o-samontym-wychowywaniu-dziecka.pdf

4. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności kandydata, rodziców, rodzeństwa 

Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski. 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole-jedynka/20240206090503112-1.pdf

 

Zarządzenie Nr 1/24 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Sędziszowie Małopolskim ul. 3 Maja 21 z Oddziałem przy ul. Legionów Polskich 17 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025. 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole-jedynka/zarzadzeniedyrektora.pdf

 

Dzieci, które zostaną nieprzyjęte w pierwszym terminie postępowania rekrutacyjnego biorą udział w postępowaniu uzupełniającym, które trwa od 16 kwietnia (od godziny 9.00) do 18 kwietnia 2024 r. (do godziny 15.00)