Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 21
Przejdź do strony: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Legionów Polskich 17

Deklaracja Dostępności

1. Nazwa podmiotu publicznego

Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Małopolskim ul. 3 Maja 21 z Oddziałem przy ul. Legionów Polskich 17 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przedszkole-jedynka.dlaprzedszkoli.eu

 

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 12.11.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.02.2020 r.

 

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Ewelina Kielar

Email: przedszkolejedynka@interia.pl

Telefon: 17 22 12 421

 

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Brak aplikacji mobilnej.

 

5. Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

6. Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Publicznego Przedszkola nr 1 w Sędziszowie Małopolskim ul. 3 Maja 21 z Oddziałem przy ul. Legionów polskich 17 posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • odstęp między tekstami, wierszami;
 • podświetlenie linków;
 • odsłuchanie treści strony;
 • formularz kontaktowy;

 

7. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

8. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich | (rpo.gov.pl)

Wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres mailowy: przedszkolejedynka@interia.pl 

 

9. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

10. Dokumenty

Na stronach przedszkola znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

 

11. Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

 

12. Dostępność architektoniczna

Przedszkole  posiada pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz I piętrze, które nie są w pełni przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym w Oddziale przy ul. Legionów Polskich 17 znajduje się podjazd ułatwiający wejście do budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach na I piętro zamontowane są barierki, początek i koniec schodów oznaczony jest kolorowymi taśmami. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w sekretariacie przedszkola , znajdującym się na II piętrze budynku MGOPS, powinny telefonicznie powiadomić o tym Dyrektora Przedszkola, który obsłuży daną osobę na parterze. Przed budynkiem w którym znajduje się sekretariat przedszkola znajduje się dwa wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Dopuszcza się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

13. Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

 

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących.