Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 21
Przejdź do strony: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Legionów Polskich 17

RODO

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w czasie nauczania na odległość.

formacje dostępne pod linkiem

https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
 

1. Administratorem danych osobowych wychowanków i rodziców / prawnych opiekunów jest Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Małopolskim ul. 3 Maja 21 z Oddziałem przy ul. Legionów Polskich 17, ul. 3 Maja 21, 39-120 Sędziszów Małopolski reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.


Kontakt do Administratora:

- listownie: 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. 3 Maja 21,
- e-mailowo: przedszkolejedynka@interia.pl


2. Inspektorem Danych Osobowych jest Sławomir Skoczek:


Kontakt z IOD:

- listownie: 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. 3 Maja 21,
- e-mailowo: iod.skoczek@gmail.com 


3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności wychowanków, a także w celu zapewnienia udziału
w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, żywienia wychowanków, korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy
z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) takich jak: prowadzenie ewidencji wychowanków na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika zajęć, żywienie wychowanków, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP;


4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w przedszkolu.


5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.


6. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym wychowanek będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.


7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.


8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.


10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania wychowanka do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Brak takiego działania skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem wychowanka. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem wychowanka.