Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 21
Przejdź do strony: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Legionów Polskich 17

KONKURS PRZEDSZKOLNY

9 miesięcy temu

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków wraz z Rodzicami 

do udziału w PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

pt. „Moje ulubione miejsce w Sędziszowie Małopolskim”

Konkurs trwa od dnia 16.10.2023r. do dnia 31.12.2023r.

Jego celem jest:

1. Promocja miasta poprzez zachęcenie dzieci i ich rodziców do wspólnego odkrywania i podziwiania jego urokliwych zakątków .

2.Rozwijanie zainteresowań fotograficznych, zachęcanie do wspólnego aktywnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.

3.Gromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących Sędziszów Małopolski, piękno przyrody, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę z okazji 541 Rocznicy Nadania Praw Miejskich.

 

Uczestnikami Konkursu mogą być włącznie dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola nr 1 w Sędziszowie Małopolskim i ich rodzice.

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez rodzica/opiekuna fotografii przedstawiającej jego dziecko w ulubionym miejscu w Sędziszowie Małopolskim .

Wywołane zdjęcie o wymiarach minimum 13cm x18cm należy dostarczyć do Organizatora najpóźniej do dnia 31.12.2023r.

 

Koordynator konkursu :Sabina Gibała

By zapoznać się ze szczegółowym Regulaminem konkursu kliknij na CZYTAJ WIĘCEJ


REGULAMIN

PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pt. „Moje ulubione miejsce w Sędziszowie Małopolskim”
 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Małopolskim ul. 3Maja 21

z Oddziałem przy ul. Legionów Polskich.

2.Konkurs trwa od dnia 16.10.2023r. do dnia 31.12.2023r.

3.Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora w zakładce AKTUALNOŚCI.

4.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza,
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 2. Cel Konkursu

Celem konkursu jest:
1. Promocja miasta poprzez zachęcenie dzieci i ich rodziców do wspólnego odkrywania i podziwiania jego urokliwych zakątków .

2.Rozwijanie zainteresowań fotograficznych, zachęcanie do wspólnego aktywnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.

3.Gromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących Sędziszów Małopolski, piękno przyrody, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę z okazji 541 Rocznicy Nadania Praw Miejskich.
 

§ 3. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola nr 1 w Sędziszowie Małopolskim i ich rodzice.

§ 4. Zasady konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez rodzica/opiekuna fotografii przedstawiającej jego dziecko w ulubionym miejscu w Sędziszowie Małopolskim .

2. Dostarczenie do Organizatora wywołanego zdjęcia o wymiarach minimum 13cmx18cm najpóźniej do dnia 31.12.2023r.

3. Dostarczone fotografie muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność Uczestnika (najlepiej by na zdjęciu znajdował się tylko przedszkolak, bez obecności osób trzecich).

4. W Konkursie rozpatrywane będą jedynie fotografie wykonane na terenie Sędziszowa Małopolskiego.

5. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia powinny dotyczyć miejsc, krajobrazów , architektury, wydarzeń , które kojarzą się z Sędziszowem Małopolskim.

6. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że: a. posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, b. w przypadku zdjęć na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku, c. przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora.
7. Przekazane zdjęcia nie będą zwracane. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi zdjęć przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji, w tym do wydawania i rozpowszechniania, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, wyświetlanie; w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

8. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnych z ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

9. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Małopolskim.

10. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora Konkursu. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora Konkursu.

§ 5. Komisja Konkursowa

1.W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją

2. W skład Komisji oceniającej prace wejdą trzej przedstawiciel Organizatora.
3. Komisja dokona oceny wszystkich zdjęć pod kątem zgodności z tematem konkursu, oryginalności, wyjątkowości .
4. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 6. Nagrody

1. W konkursie wyłonione zostaną I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia.

2. 20 najlepszych fotografii zostanie zaprezentowanych na wystawie pokonkursowej.

3. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznane nagrody. 4. Fundatorem nagród jest Organizator.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej przedszkola https://przedszkole-jedynka.dlaprzedszkoli.eu/

5. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

 

Załącznik do regulaminu konkursu dostępny w przedszkolu w wersji papierowej.

 

Załączniki do Regulaminu Konkursu fotograficznego pn. „Moje ulubione miejsce w Sędziszowie Małopolskim”

 

Formularz zgłoszeniowy -Wypełnia Rodzic/opiekun dziecka
 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA…………………………………………………………………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA ZDJĘCIA- RODZICA,OPIEKUNA………………………………………………………….……...

Miejsce wykonania zdjęcia…………………………………………………………………………………………………………………..

Data wykonania zdjęcia………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie nr 1

1.Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu fotograficznego pn. „Moje ulubione miejsce w Sędziszowie Małopolskim”.
2. Oświadczam, że przenoszę na rzecz Organizatora Konkursu wszelkie majątkowe prawa autorskie do zgłoszonych zdjęć nieograniczone czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania we wszelkich polach eksploatacji.
3. Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia są wynikiem mojej osobistej, samodzielnej twórczości, nie naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują mi prawa autorskie do zdjęć w pełnym wymiarze, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.

4.Oświadczam, że wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku mojego dziecka na stronie przedszkola bądź w mediach w celu promocji ww. konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka / uczestnika będzie wykorzystywany w celu prezentacji informacji związanych
z udziałem w konkursie. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonego przeze mnie zdjęcia w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej i fb organizatora konkursu.
5. W przypadku zasadnego wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich zobowiązuję się wstąpić w miejsce Organizatora do wszczętego postępowania lub zrekompensować mu – wedle jego wyboru – koszty z nim związane, zwalniając go tym samym od jakichkolwiek kosztów, jakie powstaną z tego tytułu.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji konkursu. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

 

….………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna
 

Oświadczenie nr 2

Ja niżej podpisany/a potwierdzam, iż przeniosłem/am na Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Małopolskim prawa autorskie do zdjęcia zgłoszonego przeze mnie do konkursu „Moje ulubione miejsce w Sędziszowie Małopolskim”. Oświadczam, iż żadna osoba trzecia nie miała praw autorskich do zgłoszonego zdjęcia jako, iż stanowią one przejaw wyłącznie mojej własnej pracy twórczej.

………………………………………………………...         ………………………………………………………...

Imię i nazwisko (rodzica/opiekuna)                                           data, podpis